Regulamin

REGULAMIN
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

1. Nazwa podmiotu:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Danuta Kukwisz-Szotek
ul. Wodociągowa 22, 77-400 Złotów
NIP: 767-123-60-70, REGON: 361295174
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
nr księgi 000000176903, Oznaczenie organu: W-30

2. Cele i zadania podmiotu:
Celem działania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego jest wykonywanie całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów a także sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym. Zadaniem zakładu jest zapewnianie pacjentom produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowywaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

3. Struktura organizacyjna
Działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zarządza kierownik odpowiedzialny za jej prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie. Kierownik kieruje bieżącą działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz. Komórkę organizacyjną stanowi Zakład opiekuńczo-leczniczy przy ul. Wodociągowej 22 w Złotowie.

4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Działalność lecznicza prowadzona przez zakład obejmuje stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej dotyczy stacjonarnej i długoterminowej opieki pielęgnacyjnej w dziedzinie medycyny paliatywnej.

5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
Świadczenia zdrowotne udzielane są w jednostce Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Złotowie, przy ul. Wodociągowej 22.odmiotu:

6. Prawa Pacjenta
Pacjent Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego ma prawo do:
– życzliwego i serdecznego traktowania,
– korzystania ze świadczeń zdrowotnych zgodnych najlepszą wiedzą medyczną,
– zachowania przez personel tajemnicy na temat stanu zdrowia,
– wyrażania zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń medycznych,
– poszanowania godności osobistej i prywatności,
– zrozumiałej informacji na temat stanu własnego zdrowia i informowania o zabiegach leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
– zapewnienia intymności przy wykonywaniu zabiegów i badań,
– wyżywienia zgodnie ze stanem zdrowia i zaleceniami dietetycznymi,
– kontaktu osobistego z najbliższymi – jeśli odwiedziny nie zakłócą spokoju innym pacjentom i toku pracy personelu,
– dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę wskazaną,
– opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznaniem
– przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

7. Obowiązki Pacjenta
Drogi Pacjencie, prosimy Cię byś w naszym zakładzie:
– traktował z szacunkiem oddany Ci personel,
– traktował swojego współlokatora tak, jakbyś chciał aby on traktował Ciebie,
– był pomocą i wsparciem dla słabszych od Ciebie – podaj rękę sąsiadowi,
– informował personel medyczny o jakichkolwiek problemach, które wpływają na Twoje samopoczucie i zdrowie,
– nie zażywał samodzielnie jakichkolwiek leków bez porozumienia się z lekarzem lub pielęgniarką,
– nigdy nie używał przemocy – bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest dla nas bardzo ważne, dlatego agresywne lub gwałtowne zachowania nie będą tolerowane,
– nie opuszczał zakładu bez powiadomienia pielęgniarki, jeśli chcesz opuścić teren zakładu, sam lub z rodziną, otrzymasz przepustkę,
– zachował ciszę w porze nocnej, w godz. 22:00-6:00 – cisza też leczy,
– nie wyrażał się wulgarnie,
– nie spożywał alkoholu na terenie zakładu – nie jest to dozwolone, grozi konsekwencjami, a przede wszystkim negatywnie wpływa na stan Twojego zdrowia,
– nie palił, jeśli musisz ogranicz palenie tytoniu i pal tylko w miejscu wyznaczonym – pielęgniarki chętnie poinformują Cię o takim miejscu. Palenie papierosów poza miejscem wyznaczonymi uruchamia system alarmowy zakładu,
– dbał o higienę osobistą, samodzielnie lub z pomocą personelu
– jeśli wybierasz się na zajęcia rehabilitacyjne, włóż odpowiedni strój i obuwie – to ułatwi Ci wykonywanie poszczególnych ćwiczeń,
– utrzymywał ład i porządek w swoim pokoju – wietrz go często, niech pachnie świeżością,
– utrzymywał w czystości i porządku najbliższe otoczenie,
– bezwarunkowo przestrzegał zaleceń personelu dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego,
– szanował mienie zakładu, w którym się znajdujesz – służy ono także innym pacjentom,
– poinformował o żywności przyniesionej dla Ciebie – będzie ono oznakowana i odpowiednio przechowana.

REGULAMIN
dla osób odwiedzających pacjentów w ZOL

1. Odwiedziny pacjentów przebywających w zakładzie mogą odbywać się codziennie w wyznaczonych godzinach, tj. od 9:00 – 18:00 z wyłączeniem 13:00 – 14:00. W wyjątkowych przypadkach, u pacjentów w stanie zagrożenia życia, za zgodą dyrektora zakładu wizyta może trwać przez całą dobę.
2. Odwiedziny w ZOL odbywają się za zgodą pacjentów.
3. Celem zapewnienia spokoju innym pacjentom i niezakłóconej pracy personelu w ZOL obowiązuje rejestracja odwiedzin. Rejestracja odwiedzin odbywa się telefonicznie (sms).
4. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu żywności oraz napojów, które to mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub diety pacjentów. Dodatkowe posiłki i napoje wolno podawać pacjentom tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody pielęgniarki oddziałowej lub dyrektora zakładu. Ewentualnie dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu do zakładu musi być uzgodnione z dyrektorem zakładu.
5. Informacji o stanie zdrowia i leczeniu pacjentów udziela lekarz prowadzący, a w wyjątkowych sytuacjach dyrektor zakładu.
6. Wszelkie wizyty urzędowe w zakładzie odbywać się mogą w godzinach 11:00- 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem zakładu.
7. Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz palenia i przebywania osób w stanie nietrzeźwym, oraz wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych.
Informacja dla rodziny pacjenta:
1. Należy podpisać rzeczy osobiste pacjenta.
2. Rodzina zabiera do prania rzeczy osobiste pacjenta lub robi to zakład za dodatkową opłatą.
3. Personel nie odpowiada za rzeczy osobiste i gotówkę pacjenta, nie oddane do depozytu.
4. Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich środków pomocniczych, używanych przez nich na co dzień, tj. wózek, chodziki, laski, itp.