Regulamin

REGULAMIN
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

1. Nazwa podmiotu:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Danuta Kukwisz-Szotek
ul. Wodociągowa 22, 77-400 Złotów
NIP: 767-123-60-70, REGON: 361295174
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
nr księgi 000000176903, Oznaczenie organu: W-30

2. Cele i zadania podmiotu:
Celem działania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego jest wykonywanie całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów a także sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym. Zadaniem zakładu jest zapewnianie pacjentom produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowywaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

3. Struktura organizacyjna
Działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zarządza kierownik odpowiedzialny za jej prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie. Kierownik kieruje bieżącą działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz. Komórkę organizacyjną stanowi Zakład opiekuńczo-leczniczy przy ul. Wodociągowej 22 w Złotowie.

4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Działalność lecznicza prowadzona przez zakład obejmuje stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej dotyczy stacjonarnej i długoterminowej opieki pielęgnacyjnej w dziedzinie medycyny paliatywnej.

5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
Świadczenia zdrowotne udzielane są w jednostce Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Złotowie, przy ul. Wodociągowej 22.odmiotu:

6. Prawa Pacjenta
Pacjent Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego ma prawo do:
– życzliwego i serdecznego traktowania,
– korzystania ze świadczeń zdrowotnych zgodnych najlepszą wiedzą medyczną,
– zachowania przez personel tajemnicy na temat stanu zdrowia,
– wyrażania zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń medycznych,
– poszanowania godności osobistej i prywatności,
– zrozumiałej informacji na temat stanu własnego zdrowia i informowania o zabiegach leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
– zapewnienia intymności przy wykonywaniu zabiegów i badań,
– wyżywienia zgodnie ze stanem zdrowia i zaleceniami dietetycznymi,
– kontaktu osobistego z najbliższymi – jeśli odwiedziny nie zakłócą spokoju innym pacjentom i toku pracy personelu,
– dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę wskazaną,
– opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznaniem
– przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

7. Obowiązki Pacjenta
Drogi Pacjencie, prosimy Cię byś w naszym zakładzie:
– traktował z szacunkiem oddany Ci personel,
– traktował swojego współlokatora tak, jakbyś chciał aby on traktował Ciebie,
– był pomocą i wsparciem dla słabszych od Ciebie – podaj rękę sąsiadowi,
– informował personel medyczny o jakichkolwiek problemach, które wpływają na Twoje samopoczucie i zdrowie,
– nie zażywał samodzielnie jakichkolwiek leków bez porozumienia się z lekarzem lub pielęgniarką,
– nigdy nie używał przemocy – bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest dla nas bardzo ważne, dlatego agresywne lub gwałtowne zachowania nie będą tolerowane,
– nie opuszczał zakładu bez powiadomienia pielęgniarki, jeśli chcesz opuścić teren zakładu, sam lub z rodziną, otrzymasz przepustkę,
– zachował ciszę w porze nocnej, w godz. 22:00-6:00 – cisza też leczy,
– nie wyrażał się wulgarnie,
– nie spożywał alkoholu na terenie zakładu – nie jest to dozwolone, grozi konsekwencjami, a przede wszystkim negatywnie wpływa na stan Twojego zdrowia,
– nie palił, jeśli musisz ogranicz palenie tytoniu i pal tylko w miejscu wyznaczonym – pielęgniarki chętnie poinformują Cię o takim miejscu. Palenie papierosów poza miejscem wyznaczonymi uruchamia system alarmowy zakładu,
– dbał o higienę osobistą, samodzielnie lub z pomocą personelu
– jeśli wybierasz się na zajęcia rehabilitacyjne, włóż odpowiedni strój i obuwie – to ułatwi Ci wykonywanie poszczególnych ćwiczeń,
– utrzymywał ład i porządek w swoim pokoju – wietrz go często, niech pachnie świeżością,
– utrzymywał w czystości i porządku najbliższe otoczenie,
– bezwarunkowo przestrzegał zaleceń personelu dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego,
– szanował mienie zakładu, w którym się znajdujesz – służy ono także innym pacjentom,
– poinformował o żywności przyniesionej dla Ciebie – będzie ono oznakowana i odpowiednio przechowana.

REGULAMIN
dla osób odwiedzających pacjentów w ZOL

1. Odwiedziny pacjentów przebywających w zakładzie mogą odbywać się codziennie w wyznaczonych godzinach, tj. od 10:00 – 18:00. W przypadku pacjentów chodzących, wizyty na świetlicy mogą być przedłużone do godziny 21:00. W wyjątkowych przypadkach, u pacjentów w stanie zagrożenia życia, za zgodą dyrektora zakładu wizyta może trwać przez całą dobę.
2. Każdy odwiedzający ma obowiązek zgłosić się do pracownika zakładu w celu odnotowania odwiedzin.
3. Ewentualnie dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu do zakładu musi być uzgodnione z dyrektorem zakładu.
4. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu żywności oraz napojów, które to mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub diety pacjentów. Dodatkowe posiłki i napoje wolno podawać pacjentom tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody pielęgniarki oddziałowej lub dyrektora zakładu.
5. Informacji o stanie zdrowia i leczeniu pacjentów udziela lekarz prowadzący, a w wyjątkowych sytuacjach dyrektor zakładu.
6. Wszelkie wizyty urzędowe w zakładzie odbywać się mogą w godzinach 11:00- 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem zakładu.
7. Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz palenia i przebywania osób w stanie nietrzeźwym, oraz wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych.
Informacja dla rodziny pacjenta:
1. Należy podpisać rzeczy osobiste pacjenta.
2. Rodzina zabiera do prania rzeczy osobiste pacjenta lub robi to zakład za dodatkową opłatą.
3. Personel nie odpowiada za rzeczy osobiste i gotówkę pacjenta, nie oddane do depozytu.
4. Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich środków pomocniczych, używanych przez nich na co dzień, tj. wózek, chodziki, laski, itp.